Vedtægter for Copenhagen Beachvolley

§ 1 NAVN, HJEMSTED

Foreningen Copenhagen Beachvolley er stiftet den 19. december 2007 og har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2 FORMÅL

Copenhagen Beachvolley er en helårsklub, hvor både elite, bredde, børn, unge og motionsspillere kan dyrke beachvolley og evt. andre strand relaterede aktiviteter.

Klubben arbejder for at opbygge og til stadighed forbedre indendørs og udendørs faciliteter, der kan sikre udøvelse af beachvolley i hele kalenderåret.

Det er målet at skabe et klubfællesskab primært omkring beachvolley, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

Foreningen skal give børn og unge under 25 år mulighed for fritidsvirksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende kammerater i deres fritid.

§ 3 MEDLEMSKAB AF SAMMENSLUTNINGER

Copenhagen Beachvolley er medlem af DGI, DIF og DVBF.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Enhver person med interesse for beachvolley kan optages som aktivt eller passivt medlem. Indmeldelse sker skriftligt til den medlemsansvarlig eller via hjemmesiden.

Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser.

§ 5 UDMELDELSE - EKSKLUSION

Et medlem betragtes automatisk som udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. En sådan beslutning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at blive hørt. Et medlem, der er ekskluderet kan kræve at sagen bliver sat på dagsordenen på den førstkommende generalforsamling, som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 6 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 RESTANCE

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Foreningen afholder årlig generalforsamling senest den 20. marts. Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal ske pr. email til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel. Der vil yderligere blive annonceret på hjemmesiden cphbeach.dk. Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og alle forslag vil blive annonceret på hjemmesiden.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal.

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse i henhold til §10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

 7. Indkomne forslag

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Valg af

  a. bestyrelse

  b. en revisor + en suppleant

  c. nedsættelse af udvalg

 10. Eventuelt

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at formanden har modtaget begæring herom og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med oplysning om dagsorden.

§ 10 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer – formand, næstformand, kasserer og evt. to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der udover vælges 2 suppleanter.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Der er valg til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år. To evt. tre bestyrelsesmedlem(mer) vælges i ulige år. Tre evt. fire bestyrelsesmedlem(mer) vælges i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer - formanden og kassereren skal være myndige personer.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, den måtte ønske.

Der skal laves referat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet kan læses på klubbens hjemmeside.

§ 11 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Copenhagen Beachvolley hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke personlig hæftelse til medlemmer eller bestyrelse af Copenhagen Beachvolley.

§ 12 ØKONOMI

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent for en sæson ad gangen.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 13 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

§ 15 OPLØSNING

Opløsning af Copenhagen Beachvolley kan kun besluttes på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Eventuelle midler skal ved opløsning af Copenhagen Beachvolley anvendes til fremme af beachvolley i Københavns Kommune.

Lovene vedtaget på Copenhagen Beachvolley stiftende generalforsamling den 19.12.2007

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 50591512